Vodní stopa

Ekocentrum Koniklec

Výzva Snížení vodní stopy

Co to vlastně je vodní stopa?

Naše planeta se již delší dobu potýká s nedostatkem vody. Abychom mohli přijmout nějaká opatření, jak situaci vylepšit, je třeba stanovit měřitelný, komparativní indikátor. Pro spotřebu vody je to právě vodní stopa.
Do vodní stopy patří všechno, co používáme, nosíme, nakupujeme, prodáváme a jíme.

Vodní stopa počítá množství vody použité k výrobě zboží a služeb, které používáme. Je možné ji  změřit pro každý proces, jako je pěstování rýže, pro každý výrobek, jako například pro každý kus oblečení, které nosíme, pro palivo do našeho auta apod.

Vodní stopa může být použita na několika úrovních:

Vodní stopa výrobku je součet všech vodních stop v procesu výroby. Zahrnuje všechny části výrobního a dodavatelského řetězce.
Vodní stopa spotřebitele je součet vodních stop všech výrobků, které spotřebitel spotřebuje.
Vodní stopa komunity je součet vodních stop všech jejích členů.
Vodní stopa národní spotřeby je součet vodních stop všech obyvatel určitého území.
Vodní stopa podniku je vyjádřena jako součet vodních stop finálních výrobků
Vodní stopa geograficky vymezeného území představuje součet všech výrobních vodních stop všech procesů, které se uskuteční na určitém území  (obec, kraj, stát nebo povodí řeky).

Vodní stopu můžeme počítat v metrech krychlových na tunu produkce, na hektar zemědělské půdy, na jednotku měny a v dalších jednotkách. Vodní stopa nám pomáhá pochopit, za jakým účelem jsou naše omezené sladkovodní zdroje spotřebovávány a znečišťovány. Pomáhá nám také stanovit, jak můžeme vodní stopu snižovat.

Vodní stopa má tři složky: zelenou, modrou a šedou.

Zelená vodní stopa je voda ze srážek, která neodtéká do podzemních vod, je zadržena na povrchu nebo dočasně zůstává v  půdě nebo rostlinách a je postupně odpařována, transponována nebo vstřebána rostlinami. Je zvláště relevantní pro zemědělské, zahradnické a lesnické produkty. Je to celková vypařovaná dešťová voda z polí a plantáží a voda obsažená ve sklizených plodinách  a vytěženém dřevě.

Modrá vodní stopa je voda, která byla získána z povrchových nebo podzemních vodních zdrojů a je buď odpařena, včleněna do výrobku nebo odebrána z jednoho vodního zdroje a vrácena do jiného nebo vrácena v jiném čase. Zavlažované zemědělství, průmysl a spotřeba vody pro domácnost mají modrou vodní stopu.

Šedá vodní stopa je množství čerstvé vody potřebné k vyčištění vody znečištěné, odpadní tak, aby splňovala specifické normy kvality vody. Jinými slovy rozsah znečištění vody může být vyjádřen jako objem vody, jenž je potřebný k ředění znečištění, tak aby se stalo neškodné. Šedá voda je vypouštěna do sladkovodního zdroje přímo potrubím nebo nepřímo přes odtok nebo louhování z půdy, nepropustných povrchů nebo jiných difúzních zdrojů.

Zelená, modrá a šedá vodní stopa společně poskytují ucelený obraz o využívání vody.

Vodní stopa se dělí na stopu přímou a nepřímou.

Pokud se zaměříme na jednotlivce, přímá vodní stopa je určována jeho přímou spotřebou vody, tedy tou, co vidíme. Patří sem voda na pití, voda na vaření, na mytí nádobí, na praní prádla, na úklid, na zalévání, na splachování WC, na mytí rukou, zubů, koupání a sprchování. Průměrný Čech takto spotřebuje 130 l denně.

Nepřímá vodní stopa jednotlivce pak dána všemi potravinami, které jí, oblečením, které nosí, službami, které využívá, jeho způsobem dopravy,  výrobou energie, kterou používá a všemi předměty v jeho každodenním životě (knihy, hudba, obydlí, auto, nábytek atd). Je to tak zvaná virtuální voda, kterou není  nikde vidět. Je to součet vodních stop všech spotřebovaných výrobků a služeb. Zahrnuje spotřebu vody během celého výrobního a dodavatelského procesu až ke konečnému uživateli.

Vodní stopa konečného výrobku je součtem vodní stopy každého kroku nebo procesu, který je nutný pro jeho výrobu. Například k výrobě bavlněného oblečení je potřeba vypěstování bavlny, vyzrňování a spřádání vláken, barvení, tkaní, šití a doprava na místo prodeje. Každý krok má přímou vodní stopu a nepřímou vodní stopu. Přímá vodní stopa jednoho procesu se stává nepřímou vodní stopou dalšího procesu. Tímto způsobem je ve výrobní vodní stopě zohledněno celé množství spotřebované nebo znečištěné vody. Spočítáním vodní stopy výrobku v objemech vody na jednotku výroby je možné posoudit, jak efektivně byl produkt vyroben. Zahrnuje i dopravu do místa prodeje.

Například výroba jednoho kilogramu hovězího masa vyžaduje přibližně 15 tisíc litrů vody (93% zelená, 4% modrá, 3% šedá vodní stopa). Na skleničku vína se spotřebuje 120 l vody, na jeden šálek kávy se spotřebuje 140 l vody.
Velmi často jsou fáze výroby umístěny na různých místech a ke konečné spotřebě dochází také jinde.
Sušenka vyrobená v Americe může obsahovat například pšenici z Kanady, cukr z Brazílie, vanilku z Madagaskaru a vejce od místního farmáře. Konečný spotřebitel je pak v Evropě.
Přestože v mnoha zemích stále pochází většina potravin přímo z dané země, podstatný objem jídla a krmiva je obchodován mezinárodně. Výsledkem je, že všechny země dovážejí a vyvážejí vodu ve virtuální formě, tzn. ve formě zemědělských komodit.

Voda je považována za obnovitelný zdroj, to ale neznamená, že je jí stále stejné a neomezené množství. V každé době lidstvo využívalo zdroje sladké vody, ale současná situace, vyznačující se nedostatkem pitné vody, je dána růstem populace, nárůstem znečištění vody a používáním zbytečně velkého množství vody.
Dopady lidského chování na zdroje sladké vody jsou v konečném důsledku spojeny se spotřebou vody každého jednotlivce a změřitelnost těchto dopadů by měla vést k lepšímu pochopení a nalezení řešení, jak pitnou vodu chránit a jak s ní šetřit. Důležitým krokem je také vizualizace skryté spotřeby vody.
V současnosti postihuje nedostatek vody více než 2,7 miliardy lidí po dobu nejméně jednoho měsíce každý rok.
Pochopení naší spotřeby vody nám může pomoci vyřešit jeden z našich nejnaléhavějších problémů: zajistit dostatek vody pro zachování života na naší planetě.

Díky nepřímé vodní stopě stoupá spotřeba vody každého z nás na  průměrných 4 500 l vody denně. Můžeme svou vodní stopu snížit? Ano, každý jedinec může ovlivnit svým chováním celkovou spotřebu vody! Jak na to si povíme v dalším článku.

Zdroj: Arjen Hoekstra: The water footprint assessement manual https://waterfootprint.org/media/downloads/TheWaterFootprintAssessmentManual_2.pdf

Zobrazit profil ambasadora

Další příspěvky výzvy Snížení vodní stopy

Zobrazit více